Informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov Advokátskou kanceláriou          Hagara-Hagarová s.r.o.

Ochrana osobných údajov našich klientov a všetkých fyzických osôb, s ktorými prichádzame v našej kancelárii do kontaktu, je pre nás veľmi dôležitá. Prevádzkovateľom spracúvajúcim poskytnuté osobné údaje je Advokátska kancelária Hagara – Hagarová s.r.o., so sídlom Daniela Dlabača 35, 010 01 Žilina, IČO: 36806498 – zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo19235/L (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime  všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov – v zmysle čl. 13 a čl. 14 nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj ako „Nariadenie“).

1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Advokátka kancelária Hagara-Hagarová s.ro., Daniela Dlabača 35, 01001 Žilina

E-mail: sekretariat@hagara.sk

Telefónne číslo:  041/5626 899  alebo 0910 274 459

2. Informácie o spracúvaní osobných údajov

Rozsah spracúvaných osobných údajov je určený príslušnými právnymi predpismi, ďalej vyplýva priamo alebo nepriamo z uzatvorenej mandátnej zmluvy prípadne inej zmluvy, ako aj ďalšej zmluvnej dokumentácie alebo je uvedený v súhlase so spracúvaním osobných údajov. Osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na splnenie účelu ich spracúvania. Ide najmä o údaje súvisiace s totožnosťou a kontaktné údaje t.j. titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, e-mail a telefónne číslo, ako aj všetky osobné údaje potrebné pre plnenie povinností Prevádzkovateľa ako právneho zástupcu a to najmä v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov(ďalej len „Zákon o advokácii“).

3. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje výlučne v súlade so zásadou zákonnosti na účely spracúvania osobných údajov a na základe právnych základov spracúvania osobných údajov uvedených v Zázname o spracovateľských činnostiach Prevádzkovateľa, ktorý tvorí prílohu tohto oboznámenia.

4. Doba spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje ako dotknutej osoby po dobu stanovenú na základe rôznych kritérií:

Prevádzkovateľ určuje dobu spracúvania osobných údajov v súlade so zásadou minimalizácie doby uchovávania osobných údajov, pričom spracúva osobné údaje počas nasledovne určených dôb:

  1. počas doby stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi, v prípade, keď spracúva osobné údaje na základe plnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa,
  2. počas doby trvania zmluvného vzťahu, resp. doby trvania predzmluvných opatrení, v prípade, keď spracúva osobné údaje na základe plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení,
  3. počas doby trvania oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, v prípade, keď je spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom vykonávane na právnom základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa,
  4. počas doby udeleného súhlasu na spracúvanie osobných údajov, v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Vy ako dotknutá osoba môžete kedykoľvek osloviť Prevádzkovateľa s požiadavkou o uvedenie konkrétnej lehoty spracúvania Vašich osobných údajov.

Po uplynutí príslušnej doby spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje výhradne iba na špeciálne účely, akými sú napríklad archivácia alebo štatistika.

5. Kategórie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva iba tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na spracovávanie osobných údajov v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby Prevádzkovateľ mohol plniť svoje zmluvné a zákonné povinnosti, prípadne ich spracúvať na základe svojho oprávneného záujmu, resp. na základe súhlasu dotknutej osoby. Prevádzkovateľ spracováva bežné ako aj osobitné kategórie osobných údajov, vždy výhradne na základe zákonných dôvodov, a to najmä identifikačné údaje fyzických osôb – meno, priezvisko, adresa, funkcia, podpis, e-mailová adresa, telefónne číslo, podobizeň fyzickej osoby, iné potrebné osobné údaje a pod..

6. Práva Dotknutých osôb

Dotknutá osoba si môže pri spracúvaní osobných údajov uplatniť nasledujúce práva:
– právo na prístup a na informácie k svojím osobným údajom,
– právo na opravu osobných údajov,
– právo na výmaz osobných údajov,
– právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
– právo na prenosnosť osobných údajov,
– právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
– právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania,
– právo kedykoľvek odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania),
– právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12,      820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, kontaktné údaje: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Dotknutá osoba si uvedené práva môže uplatniť v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením GDPR, ako aj ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach Prevádzkovateľ poskytne čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. V odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí, môže Prevádzkovateľ túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný Vás informovať o každom takom predĺžení do jedného mesiaca od doručenia
žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Voči Prevádzkovateľovi si môžete svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti na adrese sídla Prevádzkovateľa: Daniela Dlabača 35, 010 01 Žilina alebo elektronicky na sekretariat@hagara.sk.

7. Uplatnenie Vašich práv

Vaše práva uvedené v predchádzajúcom bode 6. tejto informačnej povinnosti Prevádzkovateľa môžete uplatniť u kontaktov Prevádzkovateľa uvedených v bode 1 tohto dokumentu.

Uplatnenie Vašich práv nemôže byť v rozpore s Povinnosťou mlčanlivosti zaväzujúcou Prevádzkovateľa, ako ani s povinnosťou Prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu za účelom poskytovania právnych služieb v rámci výkonu advokácie klientom Prevádzkovateľa, a taktiež ani s inými povinnosťami Prevádzkovateľa vyplývajúcimi z platných právnych predpisov a pod..

Odpoveď Vám poskytneme do jedného mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch sme oprávnení predĺžiť lehotu na poskytnutie odpovede a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí Dotknutých osôb, najviac však o dva mesiace. O predĺžení lehoty Vás budeme vždy informovať.

8. Prenos do tretích krajín a medzinárodných organizácií

Prevádzkovateľ štandardne neprenáša Vaše osobné údaje do tretích krajín, ako ani do medzinárodných organizácií, ani nezamýšľa osobné údaje preniesť do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií. V prípade, ak by sa Prevádzkovateľ zamýšľal prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácii, zabezpečí pred takýmto prenosom informovanie dotknutých osôb.

9. Cookies

Prevádzkovateľ na internetovej stránke www.hagara.sk  (ďalej aj „Internetová stránka“) používa súbory “cookies”, aby čo najlepšie využil možnosti stránky a prispôsobil sa Vašim požiadavkám. Prostredníctvom „cookies“ nezaznamenáva Prevádzkovateľ  Vaše osobné údaje do databáz a ako užívateľ danej stránky nie ste pre Prevádzkovateľa identifikovateľný.

Viac informácií o zásadách používania a správy cookies Prevádzkovateľa nájdete tu:  https://www.hagara.sk/zasady-spravy-cookies/

10. Príjemcovia

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom – prevažne sprostredkovateľom a tretím stranám. Medzi sprostredkovateľov patria spoločnosti, s ktorými spolupracujeme – napr. spoločnosti poskytujúce informačné služby, služby správy informačných systémov v prostredí Prevádzkovateľa, spoločnosti poskytujúce služby v oblasti bezpečnosti ako aj spoločnosti poskytujúce služby účtovných a daňových poradcov a pod. V prípade využívania sprostredkovateľov poverených spracúvaním osobných údajov v mene Prevádzkovateľa využíva Prevádzkovateľ výlučne sprostredkovateľov, ktorí prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia, prostredníctvom ktorých sú splnené požiadavky Predpisov o ochrane osobných údajov k bezpečnému spracovávaniu Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť tiež našim zamestnancom podieľajúcim sa na poskytovaní služieb Prevádzkovateľa. Medzi tretie strany, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté patria najmä zastupujúci a spolupracujúci advokáti, s ktorými Prevádzkovateľ spolupracuje. Taktiež Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť zákonom oprávneným subjektom, medzi ktoré môžu napr. patriť súdy, orgány činné v trestnom konaní, daňový úrad a pod..

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie Vašich osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, ak zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám samozrejme dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na Internetovej stránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu, resp. inou formou.